హనుమాన్ చాలీసా PDF | Hanuman Chalisa PDF in Telugu

If you are looking for హనుమాన్ చాలీసా pdf | Hanuman Chalisa PDF in Telugu on the internet then you have clicked on the right article. Below this article we are providing you a direct link to download హనుమాన్ చాలీ PDF | Hanuman Chalisa PDF in Telugu free download. The ‘Hanuman Chalisa’ is formed by Shri Goswami Tulsidas, the writter of the Ramacharitamanasa. It is said that once Tulsidas was very unwell in health in that condition Goswami Tulsidas composed the Hanuman Chalisa. Making and singing the commendations of Lord Hanuman, assisted Tulsidas with recovering his wellbeing.Made out of 40 stanzas loaded up with acclaims for Lord Hanuman, the Hanuman Chalisa is made in Avadhi. This tongue of Hindi was spoken in Ayodhya, Birthplace of Lord Shri Ram .

హనుమాన్ చాలీసా ఇన్ తెలుగు PDF క పాత్ కర్నె బలే సెబీ భక్తో కో శ్రీ హనుమాన్ జి సరే సంకట సి రక్షా కరెంజ్ ఓర ఉన్కే ఆశ్ పాస్ సి సరి నాకారాత్మక శక్తితో సి ఉన్చే బచ్చాయేంగే | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు PDF క రోజ్ పాత్ కర్నె సి ఏపీకే సరే సంకట డోర్ హోం జైన్జ్ ఓర ఆప్కో అత్తంసక్తి కె క అనుభవ హోగా |

హనుమాన్ చాలీసా pdf | Hanuman Chalisa PDF in Telugu Details :-

PDF Name Hanuman Chalisa in Telugu PDF | హనుమాన్ చాలీసా PDF
No. of Pages5
PDF Size0.82 MB
LanguageTelugu
CategoryReligion & Spirituality
Sourcequickpdf.in
Download LinkAvailable 
Downloads24

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa in Telugu

హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa 

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।

వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।

బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

ధ్యానం

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ ।

రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ ।

భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।

అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।

కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।

కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।

రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।

వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।

నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।

తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।

మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।

జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।

హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।

అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।

అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।

జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।

జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।

కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।

రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥

సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ ।

Hanuman Chalisa in Telugu PDF :- Chanting Method

  • Jai Shri Ram, every person should chant shri Hanuman Chalisa | హనుమాన్ చాలీసా everyday in the morning after taking bath.
  • The person should sit in front of shri Hanuman.
  • The person should sit facing north direction if they are chanting for any particular wish or if they are chanting with niskam bhav then they can also face the east direction.
  • The person should sit on the kush asana or on red valvet asana to chant Hanuman Chalisa.

How to Download Hanuman Chalisa in Telugu PDF ?

If you want to Download Hanuman Chalisa in Telugu PDF | హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు మీ PDF then you just need to click on the Download PDF button given below .

By Ashish

Leave a Reply

Your email address will not be published.