If you are searching Vishnu Sahasranamam in English With Meaning PDF on the internet, you landed on the right article. Lord Vishnu Ji is one of the most popular deities in the Sanatan Dharma. Lord Vishnu bestow his devotees with the positive thoughts progress and prosperity. If he who is worried, If he who is sad, If he who is broken, If he who is afraid, If he who is severely ill, If he who has heard tidings bad, Sings Narayana and Narayana, All his cares would be taken care of. I will be born from time to time.

Prayer for completion I offer all that I do, To Lord Narayana, Whatever I do with my body, Whatever I do with my mind, Whatever I do with my brain, Whatever I do with my soul, And whatever I do with natures help Om that is the truth. I would take care, Of worries and cares of Him, Who thinks and serves me , Without any other Thoughts, To take care of Dharma, To protect those who are good, And to destroy all who are bad. You can download Vishnu Sahasranamam in English With Meaning PDF from the download link given below.

Vishnu Sahasranamam in English With Meaning PDF Details

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English With Meaning PDF

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,

Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye, || 1 ||

 

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,

Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim, || 2 ||

 

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,

Nmo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama, || 3 ||

 

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,

Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave, || 4 ||

 

Yasya smarana Mathrena, Janma Samsara bandhanath.

Vimuchayate Nama Tasmai , Vishnave Prabha Vishnave

OM Namo Vishnave Prabha Vishnav, || 5 ||

 

Shri Vaisampayana Uvacha:

 

Shrutva dharmaneshena , Pavanani cha Sarvasha,

Yudishtra santhanavam Puneravabhya Bhashat, || 6 ||

 

Yudishtra Uvacha:

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,

Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham, || 7 ||

 

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha

Kim Japan Muchyathe Jandur Janma Samsara Bhandana, || 8 ||

 

Bheeshma Uvacha:

Jagat Prabhum devadevam Anantham Purushottamam,

Stuvan nama Sahasrena, Purusha Sathathothida, || 9 ||

 

Tameva charchayan nityam, Bhaktya purushamavyayam,

Dhyayan sthuvan namasyancha yajamanasthameva cha, || 10 ||

 

Anadi nidhanam vishnum sarva loka Maheswaram

Lokadyaksham stuvannityam Sarva dukkhago bhaved, || 11 ||

 

Brahmanyam sarva dharmagnam Lokanam keerthi vardhanam,

Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha bhavodbhavam, || 12 ||

 

Aeshame sarva dharmanam dharmadhika tamo matha,

Yad bhaktyo pundarikaksham Stuvyr-archanayr-nara sada, || 13 ||

 

Paramam yo mahatteja, paramam yo mahattapa

Paramam yo mahad brahma paramam ya parayanam, || 14 ||

 

Pavithranam Pavithram yo mangalanam cha mangalam,

Dhaivatham devathanam cha bhootanam yo vya pitha, || 15 ||

Yatha sarvani bhoothani bhavandyathi yugagame

Yasmincha pralayam yanthi punareve yuga kshaye, || 16 ||

 

Tasya Loka pradhanasya Jagannatathasya bhoopathe

Vishno nama sahasram me Srunu papa bhayapaham, || 17 ||

 

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Muni

Chando aunustup stada devo bhagawan devaki suth, || 19 ||

 

Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir devaki nandana

Trisama hridayam tasya santhyarthe viniyujyad, || 20 ||

 

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha vishnun Maheswaram

Aneka Roopa Daityantham Namami purushottama, || 21 ||

 

Dhyana

 

Ksheerodanvath pradese suchimani vilasad saikathe Maukthikanam

Malaklupthasanastha Spatikamani nibhai maukthiker mandithanga

Shubrai-rabrai-rathabrai ruparivirachitai muktha peeyusha varshai

Anandi na puniyadari nalina Gadha sankapanir Mukund, || 1 ||

 

Bhoo padau yasya nabhi r viyadasu ranila schandra suryaau cha nether

Karnavasasiro dhaumugamabhi dhahano yasya vasteyamabhdhi

Anthastham yasya viswam sura nara khaga go bhogi gandharva dhaityai,

Chitram ram ramyathe tham thribhuvana vapusham vishnumeesam namam, || 2 ||

 

Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam

Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam

Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadha, || 3 ||

 

Megha syamam Peetha kouseys vasam Srivatsangam Kausthuboth bhasithangam

Punyopetham pundareekayathaksham Vishnum vande sarva lokaika natha, || 4 ||

 

Sasanga chakram sakerita kundalam sappeethavastram saraseruhekshanam,

Sahara vaksha sthala shobhi kousthubham namai Vishnum sirasa chaturbhuja, || 5 ||

 

Chayayam Parijatasys hemasimhasanopari,

Aseenamam budha syama Mayathakashamalangrutham,

Chandranana chathurbahum sreevatsangitha vakshasam,

Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye, || 6 ||

 

Sarvapraharanayuda Om Nama Idi

 

Vanamali Gadhi Sarnkhee Chakree cha nandaki

Sreeman narayano vishnur vasudevobhi rakshat

 

Uttara Bhag

 

Phalashruth

Itidam Keerthanasya Kesavasya mahatmana,

Namnam sahasram Diwyanamaseshesna prakeerthitha, || 1 ||

 

Ya tdam srunyuan nityam yaschapi parikeerthayed,

Nasubham prapunayad kinchid Soamuthre ha cha manav, || 2 ||

 

Vedantago brahmana syad kshatriyo vijayi bhaved,

Vaisyo dhana samruddha syachyutha Sugapnuya, || 3 ||

 

Dharmarthi Prapnuyad Dharmam, Artharthi Cha Arthamapnuyad,

Kamanvapnuyad Kami, PrajarthiChapnuyad Praja, || 4 ||

 

Bhakthiman Ya sdaothaya , Suchistad gatha manasa,

Sahasram vasudevasya Namnamedat prakeerthaye, || 5 ||

 

Yasa Prapnodhi vipulam yadi pradanya meva cha

Achalam sriyamapnodhi sryaprapnothyanuttama, || 6 ||

 

Na Bhayam kwachidapnodhi Veerya tejascha vindhati

Bhavatyarogo dyuthiman bala roopa gunanvidh, || 7 ||

 

Rogartho muchayade rogat , Bhaddo muchyathe Bandanath,

Bhayan muchyathe Bheedasthu, muchyadepanna apada, || 8 ||

 

Durganyadarthyasu purusha purushottamam,

Stuvan nama sahasrena nityam bhakthi samanvid, || 9 ||

 

Vasudevasryo marthyo vasudeva parayana,

Sarva papa vishudhatma Yati brahma sanathana, || 10 ||

 

Na vasudevabhaktanamasubham vidyate Kwachit

Janma Nrutyu jara Vyadhi Bhayam naivopa jayad, || 11 ||

 

Imam stavamaddeyana sraddha Bhakthi samanvidha,

Yujyedathma sukha kshanthi sri dhrithi smrithi keerthibh, || 12 ||

 

Na krodho na cha matsarya na shubha mati,

Bhavanthi kritha punyanam Bhakthanam puroshottam, || 13 ||

 

Dhyau sachandrarka nakshatra Kham diso bhur mahadathi.

Vasudevasya veeryena vidhrithani mahatman, || 14 ||

 

Sasurasura gandharwa, sayakshoraga rahshasam,

Jagaddese vartatedam krishnasya sacharachara, || 15 ||

 

Indriyani mano bhuddhi satvam tejo bala dhruti.

Vasudevatmakanyahu kshetram ksheragna eve ch, || 16 ||

 

Sarvagamanamachara pradamm parikalpathe,

Achara prabhavo dharma dharmasya prabhurachyuth, || 17 ||

 

Hrishaya pitaro deva mahabhootani dhatava,

Jangamajangamam chedam jagannarayanodbhava, || 18 ||

 

Yogo gnanan thada sankhyam vidhya shilpadhi karma cha

Veda shastradi vignanam death sravam janardhanath, || 19 ||

 

Eko vishnu Mahadbhutham pradag Bhutanyanekasa,

Treem lokan vyapya bhutatma bhungte viswabhugavyay, || 20 ||

 

Imam stavam bhagavatho vishnur vyasena keerthitham,

Padedya icched purusha sreys prapthum sukhani ch, || 21 ||

 

Visweswaramajam devam Jagatha Prabhumavyayam,

Bhajanthi Ye pushkaraksham na te yanthi parabhavam

Na te Yanthi Parabhava Om Na Ith, || 22 ||

 

Arjuna Uvacha:

Padma Pathra Visalakha padmanabha surothama,

Bhakthanamanu rakthanam Tratho Bhava Janardhan, || 23 ||

 

Sri Bhagawanuvacha:

Yo mam nama sahasrena stothumichadi pandava,

Sohamekena slokena sthutha eva na samsaya

Sthutha eva na samsaya Om Nama Ith, || 24 ||

 

Vyasa Uvacha:

Vasanad Vasudevasya vasitham bhuvana trayam,

Sarva bhutha nivasosi vasudeva namosthuthe.

Sri Vasudeva namosthuthe om nama ith, || 24 ||

 

Parvatyuvacha:

Kenoupayena Laguna Vishnor nama sahasragam,

Patyadher Pandither nithyam Srothumichamyaham Prabh, || 25 ||

 

Easwara Uvacha:

Sri Rama Rama ramethi reme rame manorame,

Sahasra nama thathulyam rama nama varanane

Rama nama varanane om nama ith, || 27 ||

 

Brahma vacha:

Namostvanandaya sahasra moorthaye

Sahasra Padakshi sirory Bahave,

Sahasra namne purushaya saswathe ,

Sahasra koti yuga dharine nama

Sahasra Koti yuga dharine nama om nama ith, || 28 ||

 

Sanjaya Uvacha:

Yatra Yogiswara Krishno Yatra Partho dhanurdhara

Tatra srirvijaya bhoothirdhruva neethir murthir mam, || 29 ||

 

Sri Bhagawan Uvacha:

Ananyaschinatayanto Mam ye jana parypasathe,

Thesham nityabhi yukthanam yogakshemam vahamyaha, || 30 ||

 

Parithrayana sadhunam vinasaya cha dushkritham,

Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yug, || 31 ||

 

Artha vishanna sidhilascha beetha, Goreshu cha vyadeeshu varthamana

Samkalpa narayana sabdha mathram vimuktha dukho sukhino bhavanth, || 32 ||

 

Kayenavacha Manasendryrva budhyatmanava prakrithai swabhawat,

Karomi yadyat skalam parasmai narayanayethi samarpayam, || 33 ||

Lord Vishnu Aarti Lyrics in English PDF

Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare

Bhakt Jano Ke Sankat, Daas Jano Ke Avgun,

Kshan Mein Door Kare, Om Jai Jagadish Hare |

Jo Dhyaave Phal Paave, Dukh Binse Mann Kaa,

Swami Dukh Bin Se Man Kaa,

Sukh Sampati Ghar Ave, Bansari wala Ghar Ave,

Kasht Mite Tan Kaa, Om Jai Jagadish Hare |

Maat Pita Tum Mere, Sharan Gahoon Main Kiski,

Swami Sharan Gahoon Main Kiski,

Tum Bin Aur Na Dooja, Prabhu Bin Aur Na Dooja,

Aas Karoon Mein Jiski, Om Jai Jagadish Hare |

Tum Pooran Paramatam, Tum Antaryami,

Swami Tum Antaryami,

Paar Brahm Parameshwar, Paar Brahm Parameshwar,

Tum Sabke Swami, Om Jai Jagadish Hare |

Tum Karuna Ke Saagar, Tum Paalan Karta,

Swami Tum Raksha Karta,

Main Moorakh Khal kaami, Main Sevak Tum Swami,

Kripa Karo Bharta, Om Jai Jagadish Hare |

Tum Ho Ek Agochar, Sabke Praanpati,

Swami Sabke Praanpati, Kis Vidhi Miloon Dayamay,

Kis Vidhi Miloon Dayamay,

Tum Ko Main Kumati, Om Jai Jagadish Hare |

Deen Bandhu Dukh Harta, Thaakur Tum Mere,

Swaami Rakhshak Tum Mere,

Apne Haath Uthao, Apni Sharan Lagao,

Dwaar Padha Main Tere, Om Jai Jagadish Hare |

Vishay Vikaar Mitaao, Paap Haro Deva,

Swami Kasht Haro Deva,

Shraddha Bhakti Badhao, Shraddha Prem Badhao,

Santan Ki Seva, Om Jai Jagadish Hare |

Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare,

Bhakt Jano Ke Sankat, Daas Jano Ke Avgun,

Kshan Mein Door Kare, Om Jai Jagadish Hare |

How to download Vishnu Sahasranamam in English With Meaning PDF ?

Vishnu Sahasranamam in English With Meaning PDF download link is given below. You can direct download PDF of Vishnu Sahasranamam in English With Meaning PDF by download button.

By Rudra

Rudra is a social media strategist and a professional content writer with the 5 years of experience. He write content in Hindi as well as in English. He is one of the most essential persons in our team.

Leave a Reply

Your email address will not be published.